Close

आमच्या कडेन संपर्क करचो

ही वेबसायट राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्रान डिझायन आनी विकसीत केल्या आनी जिल्लोधिकारी दक्षीण गोंय, गोंय सरकारा वरवीं देखरेख करता.

ह्या वेबसायटां संबंदी तुमकां कसलेंय प्रस्न आसल्यार, तुमी cols.goa[at]gov[dot]in हांगा वेब म्हायती वेवस्थापकाक बरोवंक शकतात.

 मजकूर, डिझायन, वा तंत्रज्ञान संबंदीत खंयचोय अभिप्राय आसल्यार  फिडबॅक विभागांत सादर करूंक शकतात. 

 तुमी आमकां सकयल दिल्ल्या पत्त्याचेरूय संपर्क करूंक शकतात:

 

दक्षीण गोंय जिल्ल्याचे जिल्लोधिकारी कार्यालय,

माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुल,

केटीसी बस स्टॅण्डां लागीं,

मडगांव, दक्षीण गोंय जिल्लो, गोंय, भारत-403601.