Close

विधानसभा

अनुक्रमांक. विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक. मतदारसंघाचे नाव
1 20 प्रियोळ
2 21 फोंडा
3 22 शिरोडा
4 23 मडकई
5 24 मुरगांव
6 25 वास्को द गामा
7 26 दाबोळी
8 27 कुठ्ठाळी
9 28 नुवे
10 29 कुडतरी
11 30 फातोर्डा
12 31 मडगांव
13 32 बाणावली
14 33 न्हावेली
15 34 कुंकळी
16 35 वेळ्ळी
17 36 केंपे
18 37 कुडचडे
19 38 सावर्डे
20 39 सांगे
21 40 काणकोण