वीज

अधीक्षक अभियंता

अधीक्षक अभियंता, विद्युत विभाग, मडगांव


दूरध्वनी : 0832-2735124

कार्यकारी अभियंता

कार्यकारी अभियंता DV II (S & W) मडगांव


दूरध्वनी : 0832-2733957